BC-049 ชุดเจาะเกราะวิชาการศึกษา (หลักสูตรใหม่)

190฿

รายละเอียด

ชุดเจาะเกราะวิชาการศึกษา

สำหรับสอบบรรจุครู สพฐ กทม ครูผู้ช่วย ฯลฯ

ประกอบด้วย

 แนวข้อสอบ
     ชุดที่ 1  หลักการศึกษา
ชุดที่ 2  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.2551
ชุดที่ 3  การจัดกระบวนการเรียนรู้
ชุดที่ 4  จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว
ชุดที่ 5  สื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา
ชุดที่ 6  การวัดและประเมินผลการศึกษา
ชุดที่ 7  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ชุดที่ 8  การประกันคุณภาพชีวิตการศึกษา
ชุดที่ 9  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542

ราคา พิเศษ 190 บาท

จัดทำโดย …ติวเตอร์กุ้งและดร.สิงห์ทอง บัวชุม
            
        สถาบัน The Best Center

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ