BC-036 คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. กทม. (วิชาชีพครู)

180฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย

1.  เจตคติต่อวิชาชีพ
2.  จรรยาบรรณวิชาชีพ
3.  คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
4.  ความมีวินัยและการรักษาวินัย
5.  ความเป็นพลเมืองดี
6.  การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์
7.  การทำงานร่วมกับผู้อื่น
8.  ความคิดสร้างสรรค์ต่อวิชาชีพ
9.  การจัดการความรู้
10. การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

ราคา พิเศษ 180 บาท

จัดทำโดย    ติวเตอร์กุ้ง    สถาบัน The Best Center

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ