BC-029 คู่มือ+แนวข้อสอบ บุคลากร ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

200฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย

–  ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานบุคลากร
–  กฎหมายและพรบ.ที่เกี่ยวข้อง
–  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
–  พรบ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540และแก้ไขเพิ่มเติม
–  พรบ. เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
–  พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
–  พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม
–  พรบ. กำหนดผนและขั้นตอนการกระจายอนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
–  พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
–  พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
–  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
–  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบันของไทย
–  แนวข้อสอบ (250 ข้อ)

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ