BC-017 คู่มือเตรียมสอบ รัฐศาสตร์ สอบเข้าปริญญาโท

200฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย

ส่วนที่  1

    บทที่ 1  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
แนวข้อสอบ
บทที่ 2  ความคิดเห็นทางการเมือง
แนวข้อสอบ
บทที่ 3  ความรู้เกี่ยวกับรัฐ
แนวข้อสอบ
บทที่ 4  รัฐธรรมนูญ
แนวข้อสอบ
บทที่ 5  การปกครองระบอบประชาธิปไตย
แนวข้อสอบ
บทที่ 6  พรรคการเมือง
แนวข้อสอบ
บทที่ 7  การบัญญัติกฎหมาย
แนวข้อสอบ
บทที่ 8  ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
แนวข้อสอบ
บทที่ 9  ทฤษฎีปรัชญาการเมือง
แนวข้อสอบ
บทที่10 แนวคิดการวิเคราะห์ระบบการเมือง
และระบบสังคม
แนวข้อสอบ

ส่วนที่ 2

บทที่ 1  การบริหารการคลัง
แนวข้อสอบ
บทที่ 2  องค์การและทฤษฎีองค์การ
แนวข้อสอบ
บทที่ 3  การบริหารรัฐกิจและบริหารทรัพยากรมนุษย์
แนวข้อสอบ
บทที่ 4  นโยบายสาธารณะและการวางแผน
แนวข้อสอบ

ราคา พิเศษ 200 บาท


จัดทำโดย    ดร. สิงห์ทอง บัวชุมและติวเตอร์กุ้ง
สถาบัน The Best Cente

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ