ACC1101 (AC101) หลักการบัญชี 1

42฿

สรุปเนื้อหาเป็นบท ๆ และข้อสอบท้ายบท

รายละเอียด

ACC1101 (AC101) หลักการบัญชี 1

สารบัญ

บทที่ 1 วิวัฒนาการทางการบัญชี

บทที่ 2 ข้อมูลสมมุติฐานทางการบัญชี

บทที่ 3 ความหมายและรูปแบบของงบการเงิน

บทที่ 4 การวิเคราะห์รายการค้า

บทที่ 5 การบันทึกบัญชีของกิจการบริหาร

บทที่ 6 การบันทึกบัญชีสำหับกิจการจำหน่ายสินค้า

บทที่ 7 การปรับปรุงรายการบัญชี

บทที่ 8 กระดาษทำการ

บทที่ 9 สมุดรายวันเฉพาะ

บทที่ 10 ภาษีมูลค่าเพิ่ม

คำศัพท์บัญชีเบื้องต้น

ราคา 42 บาท

จัดทำโดย ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์