Sale!

์BC-6427 คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ป.ป.ท.

260฿ 234฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

รายละเอียด

BC-6427  คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ป.ป.ท.

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง                 

เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ท.

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551

 แนวข้อสอบ   พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

 พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑

 พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)

                พ.ศ. ๒๕๕๙     

 เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

                พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546

 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

 เจาะข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

 เจาะข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานราชการ

 ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน
งบประมาณ

 เจาะข้อสอบ การบัญชี
เจาะข้อสอบ วิเคราะห์งบการเงิน

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ