โรงเรียนไปรษณีย์ สรุปข้อสอบ 1,200 ข้อ นักเรียนไปรษณีย์ ปรับปรุงใหม่ 2560 (โดยติวเตอร์เดียว)

200฿

รายละเอียด

โรงเรียนไปรษณีย์ สรุปข้อสอบ 1,200 ข้อ นักเรียนไปรษณีย์ ปรับปรุงใหม่ 2560 (โดยติวเตอร์เดียว)

สารบัญ
– ประวัติกิจการไปรษณีย์ไทย
– พ.ร.บ.ไปรษณีย์ พ.ศ.2477
– พ.ร.บ.การสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ.2519
– พ.ร.ฎ.กำหนดอำนาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด พ.ศ.2546

 

 

ส่วนที่ 1. วิชา.คณิตศาสตร์
– เจาะข้อสอบ อนุกรม
– เจาะข้อสอบ คณิตศาสตร์ทั่วไป
– เจาะข้อสอบ การวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง กราฟ แผนภูมิ

 

 

ส่วนที่ 2. วิชา.ภาษาไทย
– เจาะข้อสอบ การใช้ภาษา
– เจาะข้อสอบ การใช้คำหรือกลุ่มคำ
– เจาะข้อสอบ การเรียงลำดับข้อความ
– เจาะข้อสอบ ความเข้าใจภาษา
– รวมข้อสอบภาษาไทย

 

 

ส่วนที่ 3. ภาษาอังกฤษ (เฉลยคำตอบละเอียด พร้อมอธิบายคำตอบเป็นภาษาไทย)
– Reading for comprehension (การอ่านเพื่อจับใจความ)
– Structure (โครงสร้างของประโยคต่างๆ)
– Vocabulary (คำศัพท์)
– Grammar (หลักไวยากรณ์)
– Conversation (การพูด)

 

ส่วนที่ 4. คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

 

ส่วนที่ 5. ทดสอบทัศนคติ

 

ราคา 200 บาท