โรงเรียนการไปรษณีย์ เจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ นักเรียนไปรษณีย์ ปี2560 (โดย SHEET FOR G)

179฿

รายละเอียด

โรงเรียนการไปรษณีย์ เจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ นักเรียนไปรษณีย์  ปี2560 (โดย SHEET FOR G)

สารบัญ

ส่วนที่ 1
– ประวัติกิจการไปรษณีย์ไทย
– พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พ.ศ. 2477
– พระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519
– พระราชกฤษฎีกา กำหนดอำนาจ สิทธิ และประโยชน์ของ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด 2546
– กฎกระทรวง กำหนดอัตราไปรษณีฯ พ.ศ. 2477

– แนวข้อสอบในส่วน 1

ส่วนที่ 2
• คณิตศาสตร์
สรุปวิธีคิดแก้โจทย์
ตัวอย่างแนวข้อสอบ

• ภาษาไทย
ตัวอย่างแนวข้อสอบ
เจาะแนวข้อสอบ

• ภาษาอังกฤษ
รวมแนวข้อสอบ Reading
สรุปรวมประเด็นสำคัญ

• ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างแนวข้อสอบ
เจาะแนวข้อสอบ word excel power point
เจาะแนวข้อสอบ การเขียนและการใช้ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
สรุปประเด็นสำคัญ

• ทดสอบทัศนคติ

 

ราคา 179 บาท
จัดทำโดย SHEET FOR G