แนวข้อสอบท้องถิ่น นิติกรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คู่มือเตรียมสอบ BC-4683

280฿

รหัสสินค้า: KP-4683 หมวดหมู่:

รายละเอียด

BC-4683     นิติกรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คู่มือเตรียมสอบ   คู่มือเตรียมสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย ♥ พระราชบัญญัติการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2558 – เจาะข้อสอบ 82 ข้อ ♥ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปัองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 242 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 – เจาะข้อสอบ ♥ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 – เจาะข้อสอบ ♥ ระเบียบสำนักนายกรัฐฒนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทสงละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 * เจาะข้อสอบ ♥ เจาะข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2533 122 ข้อ ♥ ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองท้องถุิ่น พ.ศ. 2547 – เจาะข้อสอบ การดำเนินการเกี่ยวกับวินัย การร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ของข้าราชการและพนักงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น – เจาะข้อสอบ ราคา 280 บาท จัดทำโดย ………….ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center