แนวข้อสอบท้องถิ่น นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

250฿

รายละเอียด

หลักสูตรการสอบ

 • ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป
 • ระบบสารสนเทศ
 • ลักษณะขององค์กรและการบริหารงาน
 • ส่วนประกอบของการบริหารจัดการ
 • โครงสร้างองค์กรและการทำงานเป็นทีม
 • แนวคิดพื้นฐานของ Balanced Scorecard
 • การวางแผน (Planning)
 • ประเภทของแผน (Type of plan)
 • การติดต่อสื่สาร (Communication)
 • การประสานงาน (Coordination)
 • การตัดสินใจ (DECISION)
 • การควบคุมงาน (Controlling)
 • ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ
 • การเขียนหนังสือราชการปฏิบัติตามระเบียบ
 • สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
 • การบันทึก การเสนอ การสั่งงาน
 • การจัดเก็บเอกสาร (Records Management)
 • การประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม
 • ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ

Additional information

ผู้ผลิต

สำหรับสอบหน่วยงาน