เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

230฿

รายละเอียด

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สารบัญ
* ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักพื้นฐานการเงินและการบัญชี
* สรุปแนวข้อสอบการบัญชีการเงิน
* การวิเคราะห์งบการเงิน
* แนวข้อสอบวิเคราะห์งบการเงิน
* ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเงินรับษาเงินและการนำเงินส่งคลัง
พ.ศ. 2551
* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
* ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับทื่ 2 พ.ศ. 2554 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2552
* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่อก้ไข
* แนวข้อสอบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
และที่แก้ไข
* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
* แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง
* แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข

ราคา 230 บาท
จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาวิชาการ

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ