เจาะประเด็น ข้อสอบปลัดอำเภอ 2558 Generation2017

350฿

รายละเอียด

เจาะประเด็น ข้อสอบปลัดอำเภอ 2558 Generation2017

สารบัญ
• ความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการ
– ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
– ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายวิธีพิจาราณาความอาญา
• ความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจของกรมการปกครอง

 

ราคา 350 บาท
จัดทำโดย มนัส สุวรรณรินทร์