เจาะข้อสอบ 2,000 ข้อ ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ ปรับปรุงใหม่ 59

250฿

รายละเอียด

เจาะข้อสอบ 2,000 ข้อ ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ ปรับปรุงใหม่ 59

สารบัญ
ส่วนที่ 1 ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานราชการ
– ความรู้ทางด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการแนวใหม่
– ความรู้เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยและต่างประเทศ
– ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
– กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
– พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
– พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
– ระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณการเงินการคลังและพัสดุ
– กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
– กฎหมายอาญา
– กฎหมายวิธีพิจาณาความอาญา
– กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ส่วนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจในภารกิจของกรมการปกครอง
– ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจของกรมการปกครอง
– พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พ.ร.บ. บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พ.ร.บ. ชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2505
– พ.ร.บ. จดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478
– ทะเบียนพินัยกรรม
– พ.ร.บ. ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2487
– พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ.2478 และที่แกไขเพิ่มเติม
– พ.ร.บ. ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474
– พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ.2547
– พ.ร.บ. โรงรับจำนำ พ.ศ. 2505
– พ.ร.บ. สถานบริการ พ.ศ. 2509
– พ.ร.บ. อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– การอำนวยความเป็นธรรม
– กองอาสารักษาดินแดน
ส่วนที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับวิชาภาษาอังกฤษ ได้แก่ทักษะการพูด การอ่านและการเขียน
ส่วนที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การบริหารเชิงกลยุทธ์ และการบริหารจัดการ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย ติวเตอร์เดียว