เจาะข้อสอบ 1,500 ข้อ ภาคก ท้องถิ่นทุกระดับ ปรับปรุง 59

239฿

รายละเอียด

เจาะข้อสอบ 1,500 ข้อ ภาคก ท้องถิ่นทุกระดับ ปรับปรุง 59

สารบัญ
ส่วนที่ 1 ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล
ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
– แนวข้อสอบ อนุกรม
– แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ทั่วไป ร้อยละ เปอร์เซ็นต์ สถิติข้อมูล
– แนวข้อสอบ วิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง กราฟ แผนภูมิ
ความสามารถทางด้านเหตุผล
– แนวข้อสอบ อุปมา อุปไมย
– แนวข้อสอบ ตรรกศาสตร์
– แนวข้อสอบ เงื่อนไขภาษา
– แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญญาลักษณ์
ส่วนที่ 2 ภาษาไทย
การใช้ภาษา
– แนวข้อสอบ การเขียนประโยค
– แนวข้อสอบ การใช้คำหรือกลุ่มคำ
– แนวข้อสอบ การเรียงลำดับ
ความเข้าใจภาษา
– แนวข้อสอบ การอ่านบทความสั้น
– แนวข้อสอบ การอ่านบทความยาว
ส่วนที่ 3 ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
– แนวข้อสอบ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
– แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบ พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

 

ราคา 239 บาท
จัดทำโดย ติวเตอร์เดียว

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “เจาะข้อสอบ 1,500 ข้อ ภาคก ท้องถิ่นทุกระดับ ปรับปรุง 59”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

*