เจาะข้อสอบลูกจ้างเหมาบริการ โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ BC-35098

270฿

รหัสสินค้า: KP-35098 หมวดหมู่:

รายละเอียด

เจาะข้อสอบลูกจ้างเหมาบริการ โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ BC-35098 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
*เจาะข้อสอบรวมภาคสนาม *เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ชุดที่ 1. *เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ชุดที่ 2. *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม *แนวข้อสอบความรู้ทางด้านการเมืองการปกครอง การบริหารราชการ สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม  นโยบายสำคัญของรัฐบาล และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ *เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการ จัดทำแผนงานโครงการ การติดตาม และประเมินผล การบริหารจัดการ ชุดที่ 1. *เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการ จัดทำแผนงานโครงการ การติดตาม และประเมินผล การบริหารจัดการ ชุดที่ 2. *แนวข้อสอบระเบียบกรพทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 ชุดที่ 1. *แนวข้อสอบระเบียบกรพทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 ชุดที่ 2. *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ชุดที่ 1. *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ชุดที่ 2. *แนวข้อสอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับบริบททางสังคม สภาพแวดล้อมของพื้นที่ ตำบล อำเภอ