เก็งข้อสอบชุดพิเศษ ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครอง ปฏิบัติการ ปี 2558

350฿

รายละเอียด

เก็งข้อสอบชุดพิเศษ ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครอง ปฏิบัติการ ปี 2558

สารบัญ
– ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปุจุบัน
– ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ
– การปฎิบัติงานของปลัดอำเภอและแผนพัฒนาอำเภอ
– หลักการบริหารของปลัดอำเภอ
– การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึงตนเอง
– หลักธรรมะที่สำคัญ
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
– พระราชบัญญัติ วิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
– พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
– ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
– ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
– ประมวลกฎหมายอาญา
– ประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์
– ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
– ประมวลกฎหมายพิจารณาความเพ่ง
– ความรู้ ความเข้าใจในภารกิจของกรมการปกครอง
– พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2547
– พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534
– ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2538
– ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำระเบียบราษฎร พ.ส.2535
– พระราชบัญญัติประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526
– พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ.2478
– งานทะเบียนทั่วไปและทะเบียนครอบครัว
– พระราชบัญญัติบุคคล พ.ศ.2505
– พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้ไฟ และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490
– พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478
– พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ.2487
– พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและการค้าของเก่า พ.ศ.2474
– พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ.2505
– พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547
– พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509
– พระราชบัญญัตสัญชาติ พ.ศ.2508

 

ราคา 350 บาท
จัดทำโดย สถาบันติว นิติธนิต (อ.ธนิต)