ฺBC-7332 คู่มือสอบพนักงานบริหารทั่วไป สำนักงานสถิติแห่งชาติ ออกใหม่ปี 2560

260฿

รายละเอียด

ฺBC-7332  คู่มือสอบพนักงานบริหารทั่วไป  สำนักงานสถิติแห่งชาติ  ออกใหม่ปี 2560

สารบัญ

*งานสารบรรณ                                                                                                                

            –เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548                                                          – เจาะแนวข้อสอบงานธุรการ                                                                              

*ความเป็นมาของ สำนักงานสถิติแห่งชาติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ อำนาจหน้าที่   

*พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550                                                                                        

            – แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550                                                       

*ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสถิติ                                                                 

            –แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                           

            –แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                           

*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมประยุกต์ในงานสำนักงาน
           – เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                           

           –เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                        

           – แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ สำนักงานสถิติแห่งชาติ            

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ