ฺBC-7288 คู่มือสอบครูวิชาเอกประถมศึกษา ใหม่ปี 2560

200฿

รายละเอียด

ฺBC-7288  คู่มือสอบครูวิชาเอกประถมศึกษา ใหม่ปี 2560

สารบัญ

*การจัดการเรียนรู้                                                                                                            

*หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551                                            

*นวัตกรรมการเรียนรู้                                            

*ทฤษฎีการศึกษา        

*บทบาทหน้าที่ของครู                                                                                                        

           –  เจาะข้อสอบรวม วิชาเอกประถมศึกษา       415 ข้อ