ฺBC-7264 คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมบังคับคดี ใหม่ปี 2560

260฿

รายละเอียด

ฺBC-7264  คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมบังคับคดี  ใหม่ปี 2560

สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ค่านิยม ภารกิจ อำนาจหน้าที่         

–  แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551                                    

            –  แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547      

*ความรู้พื้นฐานทางบัญชี                                                                                                    

*การจัดทำบัญชีตามระบบบัญชีของส่วนราชการ

*พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502                                                                  

– แนวข้อสอบ พรบ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ.  2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม              

*ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551          

           –แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551                                                                                                       

           –แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และ   ที่แก้ไขเพิ่มเติม                                             

            –เจาะข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 1.                                                               

            – เจาะข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 2.                                                                 

            – เจาะข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 3.    

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ