Sale!

ฺBC-7110 คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

260฿ 250฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบทุึ่กำหนดในการออกสอบราชการ

รายละเอียด

ฺBC-7110  คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

สารบัญ

Øประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่

Øประวัติการแพทย์แผนไทย…จากอดีตสู่ปัจจุบัน     

Øความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย

Øภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย                                                                  

Øทฤษฎีการแพทย์แผนไทย

Øจรรยาวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย                                          

Øข้อบังคับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2557

Øพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556

          –  แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556

Øพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542

         –  แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542

Øพระราชบัญญัติ ยา พ.ศ. 2510

          –  แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510

Øระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

          –  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

          –  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540

          –  เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

Øความรู้เกี่ยวกับการจัดการทั่วไป

          –  เจาะข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป

          –  เจาะข้อสอบ ความรู้ทั่วไป

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ