ฺBC-7066 คู่มือสอบพนักงานสืบสวนสอบสวน กกต.

320฿

รายละเอียด

ฺBC-7066  คู่มือสอบพนักงานสืบสวนสอบสวน กกต.

สารบัญ

* ความเป็นมา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ปรัชญาองค์กร ประวัติและโครงสร้างองค์กร  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

*การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

*การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่

    –เจาะข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยและต่างประเทศ

*รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.  2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1-4

   – เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

   –เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา

   –  เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

  –  เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

  –  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

   –เจาะข้อสอบพรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

   – เจาะข้อสอบพรบ. ว่าด้วยความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

   – เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540

   –  เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

    –  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

   – เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

   –  เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติพ.ศ. 2552

   –  เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550

   – เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ. 2550

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “ฺBC-7066 คู่มือสอบพนักงานสืบสวนสอบสวน กกต.”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

*