ฺBC-6946 คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมท่าอากาศยาน

250฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

รายละเอียด

ฺBC-6946  คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมท่าอากาศยาน

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ หน้าที่ความรับผิดชอบ  โครงสร้าง

     –เจาะแนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน

*หลักการบัญชีเบื้องต้น

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

    –   เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551

และที่แก้ไขเพิ่มเติม

   –  เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ

*การนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

*พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502

   –   เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณพ.ศ.  2502

   –  เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ การสรุปประเด็นสำคัญจากบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

   –เจาะข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 1.

   –  เจาะข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 2.

   –  เจาะข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 3.

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ