Sale!

ฺBC-6939 เจาะข้อสอบนิติกร กรมศุลกากร

280฿ 260฿

ประกอบด้วยเจาะข้อสอบ และพรบ ที่กำหนดในการสอบ

รายละเอียด

ฺBC-6939  เจาะข้อสอบนิติกร กรมศุลกากร

ประกอบด้วยการเจาะเนื้อหา พรบ แต่ส่วนใหญ่เจาะข้อสอบ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม

                –  เจาะข้อสอบ Structure (ภาค โครงสร้าง/ไวยากรณ์)                                                                    

                –  เจาะข้อสอบ Vocabulary  (ภาคคำศัพท์)

                –  เจาะข้อสอบ Reading  Comprehension (เนื้อเรื่องการอ่าน)

*พระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช 2469

                –  แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร

                –  เจาะข้อสอบ กฎหมายปกครอง

                –  เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

                –  เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา

                –  เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

                –  เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

                –  เจาะแนวข้อสอบ กฎหมายล้มละลาย ส่วนการพิทักษ์ทรัพย์และการฟื้นฟูกิจการ

*กฎหมายระหว่างประเทศ

            –  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

            –  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

 * ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ