Sale!

ฺBC-6878 คู่มือ+ข้อสอบ ความรอบรู้ ครูกทม.

280฿ 260฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

รายละเอียด

ฺBC-6878  คู่มือ+ข้อสอบ ความรอบรู้ ครูกทม.

ประกอบด้วยความรู้ที่กำหนดออกสอบ พรบ และเจาะข้อสอบ

*ความรู้ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน

    –  เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน

*นโยบายของรัฐบาลและของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

*วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

–  เจาะข้อสอบ วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

*พรบ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

   – เจาะข้อสอบ พรบ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*พรบ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ.2528

   –เจาะข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ.2528

*พรบ.ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครพ.ศ. 2554

    –เจาะข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครพ.ศ. 2554

*พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.  2546

   – เจาะข้อสอบ พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.  2546

* พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

    – เจาะข้อสอบ พ.ร.บ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม

    –  เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

    –  เจาะข้อสอบพ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551                    

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ