ฺBC-6854 เจาะข้อสอบนายทหารกองทัพอากาศ ระดับต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร

250฿

เจาะข้อสอบพร้อมคำเฉลยอธิบาย

รายละเอียด

ฺBC-6854  เจาะข้อสอบนายทหารกองทัพอากาศ ระดับต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
ประกอบด้วยการเจาะข้อสอบ พร้อมคำเฉลยอธิบาย

   Ÿ  ส่วนที่ 1  เจาะข้อสอบภาคคณิตศาสตร์

          –  เจาะข้อสอบรวม 365 ข้อพร้อมคำเฉลยอธิบาย

            

Ÿ  ส่วนที่  2.  ความรู้ทางด้านภาษาไทย                                                                                                                          
–  เจาะข้อสอบการใช้คำไม่ถูกต้อง/การใช้ภาษาไม่รัดกุม/การใช้คำราชาศัพท์                       

        –  เจาะข้อสอบโวหารภาพพจน์

        –  เจาะแนวข้อสอบภาษาไทย  ชุดที่  1

         – เจาะแนวข้อสอบภาษาไทย  ชุดที่  2

         –  เจาะแนวข้อสอบภาษาไทย  ชุดที่  3

        –  เจาะแนวข้อสอบภาษาไทย  ชุดที่  4           

Ÿ  ส่วนที่ 3.  ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ                                   

                   – เจาะแนวข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง  ๆ

                   –  เจาะแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่ 1

                   –  เจาะแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่ 2

  Ÿ   ส่วนที่  4.  ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์

                –  เจาะแนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  ชุดที่  1

                   –  เจาะแนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  ชุดที่  2

                                                                  

  Ÿ   ส่วนที่  5 ความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป  สรุปสาระสำคัญ

                      –  เจาะแนวข้อสอบ  ชุดที่ 1

                      –  เจาะแนวข้อสอบ  ชุดที่ 2

                      –  เจาะแนวข้อสอบ  ชุดที่ 3                 

                       –  เจาะแนวข้อสอบ  ชุดที่ 4               

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ