Sale!

ฺBC-6656 คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมการแพทย์

250฿ 225฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบพร้อมคำอธิบาย

รายละเอียด

BC-6656  คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมการแพทย์

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง         

     –  เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

     –  เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

     –  เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540

     –  เจาะข้อสอบ พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

* การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ                   

* กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล     

*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)

     –  เจาะข้อสอบ                     

*การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ                                                                                  

      –  เจาะข้อสอบ                                                                                                                         

*ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

     –  เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1    

     –  เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2                         


ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ