Sale!

ฺBC-6250 คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

270฿ 243฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

รายละเอียด

ฺBC-6250  คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ
*   วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์
*  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2579
*  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
*  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*  เจาะข้อสอบ
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540
*  เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546

*
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ.2560-2564)
*  การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์

*   แผนงานโครงการ การติดตามประเมินผล

*  การบริหารเชิงกลยุทธ์ (
Strategic Management)
*   การบริหารจัดการ

*  นโยบายของรัฐด้านสาธารณสุข
*  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

*  เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่
1
*
  เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2
*
  เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3
*
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์
*  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2579
*
  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
*  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*  เจาะข้อสอบ
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540
*
  เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546
*  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ.2560-2564)

*
  การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์
*
   แผนงานโครงการ การติดตามประเมินผล
*
  การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
*
   การบริหารจัดการ
*
  นโยบายของรัฐด้านสาธารณสุข
*
  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
*
  เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1
*  เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่
2
*  เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3

 

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ