ฺBC-6175 คู่มือสอบนักวิชาการพัสดุ กรมท่าอากาศยาน

250฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบตรงการสอบราชการ

รายละเอียด

ฺBC-6175  คู่มือสอบนักวิชาการพัสดุ กรมท่าอากาศยาน

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

 •  ประวัติความเป็นมาของกรมท่าอากาศยาน
 • วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง ผู้บริหาร
 • แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  –  เจาะข้อสอบ
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
  –  เจาะข้อสอบ
 • การบริหารงานทั่วไป
  –  แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำส่วนราชการ พ.ศ. 2537
  –  เจาะข้อสอบ
 • เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ
  –  เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษรวม  ชุดที่ 1
  –  เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษรวม  ชุดที่ 2
  –  เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษรวม  ชุดที่ 3

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ