ฺBC-6151 นักวิชาการขนส่ง/เจ้าพนักงานขนส่ง กรมท่าอากาศยาน

250฿

ประกอบด้วยเนื่อหา พรบ ระเบียบและเจาะข้อสอบ

รายละเอียด

ฺBC-6151  นักวิชาการขนส่ง/เจ้าพนักงานขนส่ง กรมท่าอากาศยาน

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

 •  ประวัติความเป็นมาของกรมท่าอากาศยาน
 • วิสัยทัศน์  ค่านิยม พันธกิจ ยุทธศาสตร์
  –  แนวข้่อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน
 • พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  –  แนวข้อสอบ พรบ การเดินอากาศ
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537
  –  แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลัง
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2554
  –  แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
 • ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
  –  แนวข้อสอบ
 • ทักษะและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
 • เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ
 • เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่ 1
 • เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่ 2
 • เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่ 3

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ