ฺBC-6083 คู่มือ+ข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมที่ดิน

270฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และข้อสอบ

รายละเอียด

ฺBC-6083  คู่มือ+ข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมที่ดิน

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

* ความรู้เกี่ยวกับบัญชี
– เจาะข้อสอบแนวข้อสอบการบัญชี
– เจาะข้อสอบการบัญชีการเงิน
– เจาะข้อสอบการวิเคราะห์งบการเงิน
* พรบ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– เจาะข้อสอบ
*  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– เจาะข้อสอบ
*  ระเบียบการเบิกจ่ายเงินคงคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
– เจาะข้อสอบ
*  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขฉบับที่ 2  พ.ศ. 2555
– เจาะข้อสอบ
*  พระราชกฤษฎีการสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– เจาะข้อสอบ
* พระราฃกฤษฎีการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขฉบับที่ 8
– เจาะข้อสอบ

* พระราชกฤษฎีการค่าเช่าบ้านราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขถึงฉบับที่ 4  พ.ศ. 2556
– เจาะข้อสอบ
* ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังในหน้าที่่ของอำเภอและกิ่งอำเภอ พ.ศ. 2520
– เจาะข้อสอบ
* ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเลกทรอนิกส์ (GFMIS)
* ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ
– เจาะข้อสอบ

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ