BC-5963 คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมวิทยาศาสตร์บริการ

270฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และข้อสอบ

รายละเอียด

ฺBC-5963 คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และข้อสอบ

*  ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์  พันธกิจ  โครงสร้าง
*  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
*  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2548
–  เจาะข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ
*  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
–  เจาะข้อสอบ
*  การบริหารแผนงานและการบริหารงบประมาณ
–  หลักการและบริหารแผนงานและโครงการทั่ว ๆ ไป
–  การบริหารงบประมาณ
*  ความรู้เชิงวิเคราะห์ด้านแผนงาน  โครงการ และงบประมาณเบื้องต้น
–  การวางแผน
–  การวิเคราะห์โครงการ (Project Analysis)
–  การวางแผนงานและโครงการ
–  งบประมาณ
–  ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ
*  เจาะข้อสอบแผนงาน โครงการ งบประมาณ  ชุดที่ 1
*  เจาะข้อสอบแผนงาน โครงการ งบประมาณ  ชุดที่ 2

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ