BC-5901 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

290฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

รายละเอียด

ฺBC-5901 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และข้อสอบ

*  ความเป็นมาวิสัยทัศน์  อำนาจหน้าที่ และค่านิยม
*  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
–  เจาะข้อสอบ พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

*  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมกถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 8)  พ.ศ. 2553
–  เจาะข้อสอบ
*  เจาะแนวข้อสอบพ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
*  เจาะแนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
*  เจาะข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
*  ข่ายเหหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี ฯลฯ
*  เจาะข้อสอบความรูัเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม เหตุการณ์ปัจจุบัน
*  การกำหนดยุทธศาสตร์และการวางแผน
*  ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด
*  หลักธรรมภิบาล (Good Governance)
*  ความรู้เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและการวางแผน
*  การวิเคราะห์นโยบาย
*  การวางแผน
*  โครงการ
*  การเตรียมการวิเคราะห์โครงการ
*  หลักการและการบริหารแผนงานและโครงการทั่ว ๆ ไป
*  ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ
*  การวางแผนงานและโครงการ
*  กระบวนการประเมินผล
*  เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชุดที่ 1
*  เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชุดที่ 2
*  เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชุดที่ 3
*  เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชุดที่ 4

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ