ฺBC-5642 คู่มือเตรียมสอบพนักงานธุรการ/พัสดุ 3 การไฟฟ้านครหลวง

270฿

ประกอบด้วยเนื้อหาและเจาะข้อสอบ

รายละเอียด

ฺBC-5642  คู่มือเตรียมสอบพนักงานธุรการ/พัสดุ 3 การไฟฟ้านครหลวง

ประกอบด้วยเนื้อหา และเจาะข้อสอบ

*  ความรู้ทั่วไปด้านธุรการ
*  การเขียนหนังสือติดต่อราชการ
*  ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
–  เจาะข้อสอบงานธุรการ
*  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–  เจาะข้อสอบงานสารบรรณ  ชุดที่  1
–  เจาะข้อสอบงานสารบรรณ  ชุดที่  2
–  เจาะข้อสอบงานสารบรรณ  ชุดที่  3
–  เจาะข้อสอบงานสารบรรณ  ชุดที่   4
–  เจาะข้อสอบงานสารบรรณ  ชุดที่  5
*  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริการที่ดี
*  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการทั่วไป
–  เจาะข้อสอบงานบริหารจัดการทั่วไป  ชุดที่ 1
–  เจาะข้อสอบงานบริหารจัดการทั่วไป  ชุดที่  2
*  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–  เจาะข้อสอบความรู่ด้านพัสดุ
*  การจัดทำฐานข้อมูลพัสดุ

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ