ฺBC-5062 คู่มือเตรียมสอบนิติกร กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI

280฿

ฺBC-5062  คู่มือเตรียมสอบนิติกร กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI

รหัสสินค้า: ฺBC-5062 คู่มือเตรียมสอบนิติกร กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,

รายละเอียด

ฺBC-5062  คู่มือเตรียมสอบนิติกร กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI

 

ประกอบด้วย เนื้อหา และเจาะข้อสอบ
*   ความเป็นมาของกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
*  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์  ภารกิจ  อำนาจหน้าที่ ผู้บริหารระดับสูง
*  พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่่ 2  พ.ศ. 2551
*  กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ
*  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ
*  เจาะข้อสอบ พรบ. กรมสอบสวนคดีพิเศษ
*  เจาะข้อสอบกฎหมายอาญา
*  เจาะข้อสอบ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
*  เจาะข้อสอบ พรบ.  ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข
*  เจาะข้อสอบ พรบ. ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.  2551
*  เจาะข้อสอบ พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 2 ชุด
*  เจาะข้อสอบ พรบ. ว่าด้วยความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
*  เจาะข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
*  เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
*  เจาะข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

*  สรุปข่าวเหตุการณ์สำคัญและความรอบรู้ อัพเดพล่่าสุดวันทีี่ 28 กุมภาพันธ์ 2559
*  เจาะข้อสอบความรู้รอบตัว
*  ข่าวร้อนล่าสุด ปี 2559 ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2559
*  เจาะข้อสอบความรู้เหตุกา่รณ์การเมือง สังคม เศรษฐกิจในปุัจจุบัน  ชุดที่ 1
*  เจาะข้อสอบความรู้เหตุกา่รณ์การเมือง สังคม เศรษฐกิจในปุัจจุบัน  ชุดที่ 2
*  เจาะข้อสอบความรู้เหตุกา่รณ์การเมือง สังคม เศรษฐกิจในปุัจจุบัน  ชุดที่ 3