ฺBC-4997 คู่มือเตรียมสอบนักบัญชี การประปานครหลวง

250฿

รหัสสินค้า: ฺBC-4997 คู่มือเตรียมสอบนักบัญชี การประปานครหลวง หมวดหมู่:

รายละเอียด

BC-4997

คู่มือเตรียมสอบ นักบัญชี การประปานครหลวง

 1.  การบัญชีทั่วไป
  *  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
  *  การนำเสนองบการเงิน
  *  การบันทึกและการจัดทำรายงานทางการเงิน
  *  การวิเคราะห์งบการเงิน
 2.   การบัญชีต้นทุน
  *  แนวคิดในการบริหารต้นทุน
  *  การจำแนกต้นทุน
 3.   ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีเรื่องจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
  *  เจาะขั้อสอบการเงินการบัญชี ชุดที่่ 1
  *  เจาะข้อสอบวิเคราะห์งบการเงิน  ชุดที่ 2
  *  เจาะข้อสอบการบัญชี ชุดที่  3
  *  เจาะข้อสอบการบัญชี ชุดที่  4
  *  เจาะข้อสอบการบัญชี ชุดที่  3