BC-4959 คู่มือเตรียมสอบวิศวกรเครื่องกล การประปานครหลวง

260฿

รหัสสินค้า: KP-4959  หมวดหมู่:

รายละเอียด

BC-4959  คู่มือเตรียมสอบวิศวกรเครื่องกล การประปานครหลวง ประกอบด้วยเนื้อหาและเจาะข้อสอบ *  ประวัติโดยย่อ ของการประปานครหลวง บทที่่  1  :   ภาคเนื้อหาทางวิศวกรรม –  จรรยาบรรณวิศวกร –  พระราชบัญญัติวิศวกร บทที่่  2  :  ชลศาสตร์สำหรับวิศวกร –  คุณสมบัติพื้นฐานของของไหล –  แนวการคำนวณและหลักการของชลศาสตร์ บทที่่ 3  :  ระบบท่อความดัน –  การแปรชนิดของการไหลในท่อชนิดต่าง ๆ –  แนวการคำนวณและหลักการของชลศาสตร์ บทที่่ 4  :  คุณสมบัติของของเหลว –  คุณสมบัติทั่วไปของของเหลว –  แรงดันของของเหลวในแบบชนิดต่าง ๆ –  เครื่องมือวัดความดันในแบบชนิดต่าง ๆ –  หลักการต่าง ๆ  ของเครื่องมืออัดไฮดรอลิก,  แรงลอยตัว, สมการเบอร์นูลลี บทที่  5  :  การเคลื่อนที่่ในแบบชนิดต่าง ๆ –  การเคลื่อนที่่่ในแนวตรง/แนวดิ่ง และแบบต่าง ๆ –  มวลแรงและกฎการเคลื่อนที่่ บทที่่ 6  :  เครื่องสูบนำ้ –  เครื่องสูบน้ำแบบชนิดต่าง ๆ –  กฎเกณฑ์ในการเลือกขนาด/ชนิดของเครื่องสูบน้ำ บทที่่ 7  :  สถิติพื้นฐานวิศวกรรม –  การกระจาย  ความเบ้  ความโด่ง ตามหลักสถิติ –  วิธีการคำนวณหาค่า Probability ใต้เส้นโค้งปกติ –  แนวการคำนวณและหลักการของสถิติพื่นฐานวิศวกรรม บทที่ 8  : การผลิตและการบำรุงรักษา –  แนวคิดและหลักเกณฑ์ในการผลิต –  หลักการและความจำเป็นของการบำรุงรักษา บทที่่ 9  :  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน –  ความปลอดภัยในการทำงานหรือความปลอดภัยและอาชีวอนามัย –  ปัญหาสาเหตุการประสบอันตรายจากการทำงาน –  ความปลอดภัยในการทำงานเกี่่ยวกับเครื่องจักรและไฟฟ้า บทที่่ 10  :  ตะลุยโจทย์ข้อสอบพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลเพื่อสอบเข้าการประปานครหลวง –  แนวข้อสอบ  ชุดที่่ 1  พร้อมเฉลย –  แนวข้อสอบ   ชุดที่ 2  พร้อมเฉลย

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ
Sale!

ฺBC-4959 คู่มือเตรียมสอบวิศวกรเครื่องกล การประปานครหลวง

260฿ 240฿

รายละเอียด

BC-4959  คู่มือเตรียมสอบวิศวกรเครื่องกล การประปานครหลวง

ประกอบด้วยเนื้อหาและเจาะข้อสอบ

*  ประวัติโดยย่อ ของการประปานครหลวง

บทที่่  1  :   ภาคเนื้อหาทางวิศวกรรม
–  จรรยาบรรณวิศวกร
–  พระราชบัญญัติวิศวกร
บทที่่  2  :  ชลศาสตร์สำหรับวิศวกร
–  คุณสมบัติพื้นฐานของของไหล
–  แนวการคำนวณและหลักการของชลศาสตร์
บทที่่ 3  :  ระบบท่อความดัน
–  การแปรชนิดของการไหลในท่อชนิดต่าง ๆ
–  แนวการคำนวณและหลักการของชลศาสตร์
บทที่่ 4  :  คุณสมบัติของของเหลว
–  คุณสมบัติทั่วไปของของเหลว
–  แรงดันของของเหลวในแบบชนิดต่าง ๆ
–  เครื่องมือวัดความดันในแบบชนิดต่าง ๆ
–  หลักการต่าง ๆ  ของเครื่องมืออัดไฮดรอลิก,  แรงลอยตัว, สมการเบอร์นูลลี
บทที่  5  :  การเคลื่อนที่่ในแบบชนิดต่าง ๆ
–  การเคลื่อนที่่่ในแนวตรง/แนวดิ่ง และแบบต่าง ๆ
–  มวลแรงและกฎการเคลื่อนที่่
บทที่่ 6  :  เครื่องสูบนำ้
–  เครื่องสูบน้ำแบบชนิดต่าง ๆ
–  กฎเกณฑ์ในการเลือกขนาด/ชนิดของเครื่องสูบน้ำ
บทที่่ 7  :  สถิติพื้นฐานวิศวกรรม
–  การกระจาย  ความเบ้  ความโด่ง ตามหลักสถิติ
–  วิธีการคำนวณหาค่า Probability ใต้เส้นโค้งปกติ
–  แนวการคำนวณและหลักการของสถิติพื่นฐานวิศวกรรม
บทที่ 8  : การผลิตและการบำรุงรักษา
–  แนวคิดและหลักเกณฑ์ในการผลิต
–  หลักการและความจำเป็นของการบำรุงรักษา
บทที่่ 9  :  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
–  ความปลอดภัยในการทำงานหรือความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
–  ปัญหาสาเหตุการประสบอันตรายจากการทำงาน
–  ความปลอดภัยในการทำงานเกี่่ยวกับเครื่องจักรและไฟฟ้า
บทที่่ 10  :  ตะลุยโจทย์ข้อสอบพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลเพื่อสอบเข้าการประปานครหลวง
–  แนวข้อสอบ  ชุดที่่ 1  พร้อมเฉลย
–  แนวข้อสอบ   ชุดที่ 2  พร้อมเฉลย

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ