BC-4843 เจาะข้อสอบการประปานครหลวง ความรู้ความสามารถทั่วไปและสารสนเทศใช้สอบทุกตำแหน่ง

260฿

รหัสสินค้า: KP-4843  หมวดหมู่:

รายละเอียด

ฺBC-4843  เจาะข้อสอบการประปานครหลวง ความรู้ความสามารถทั่วไปและสารสนเทศใช้สอบทุกตำแหน่ง ประกอบด้วยการเจาะข้อสอบทุกเรื่องที่กำหนดในการออกสอบ *  ความรู้เกี่ยวกับการประปานครหลวง –  การบริหารจัดการภาพลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม –  ยุทธศาสตรื โครงสร้าง นโยบายการกำกับดูแลกิจการของการประปานครหลวง –  นโยบายและแผนงานในอนาคต การดำเนินงานด้านธรรมภิบาล จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

 •  เจาะข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทางด้านตัวเลข ชุดที่่ 1
 •  เจาะข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทางด้านตัวเลข ชุดที่่ 2
 • เจาะข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทางด้านตัวเลข ชุดที่่ 3
 • เจาะข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทางด้านตัวเลข ชุดที่่ 4
 • เจาะข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทางด้านความมีเหตุผล ชุดที่่ 5
 • เจาะข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปในการสรุปความ ชุดที่ 6
 • เจาะข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปในการสรุปความ  ชุดที่่ 7
 • เจาะข้อสอบอุปมาอุปมัย
 • เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาไทย  ชุดที่ 1
 • เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาไทย  ชุดที่ 2
 • เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาไทย  ชุดที่ 3
 • เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาไทย  ชุดที่ 4
 • เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาไทย  ชุดที่ 5
 • เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาไทย  ชุดที่ 6
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ IT
 •  –  เจาะข้อสอบ Microsoft Excel
 •  –  เจาะข้อสอบ Microsoft Word
 •  –  เจาะข้อสอบความรู้เบื้องต้นด้านคอมพิวเตอร์และการสื่อสารสนเทศ
 • ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์
 • ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม (เน้น AEC)
 • ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน พร้อมเจาะข้อสอล
 • หลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

  จัดทำโดย…………..ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center    

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ
Sale!

ฺBC-4843 เจาะข้อสอบการประปานครหลวง ความรู้ความสามารถทั่วไปและสารสนเทศใช้สอบทุกตำแหน่ง

260฿ 240฿

รายละเอียด

ฺBC-4843  เจาะข้อสอบการประปานครหลวง ความรู้ความสามารถทั่วไปและสารสนเทศใช้สอบทุกตำแหน่ง

ประกอบด้วยการเจาะข้อสอบทุกเรื่องที่กำหนดในการออกสอบ

*  ความรู้เกี่ยวกับการประปานครหลวง

–  การบริหารจัดการภาพลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
–  ยุทธศาสตรื โครงสร้าง นโยบายการกำกับดูแลกิจการของการประปานครหลวง
–  นโยบายและแผนงานในอนาคต การดำเนินงานด้านธรรมภิบาล จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

 •  เจาะข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทางด้านตัวเลข ชุดที่่ 1
 •  เจาะข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทางด้านตัวเลข ชุดที่่ 2
 • เจาะข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทางด้านตัวเลข ชุดที่่ 3
 • เจาะข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทางด้านตัวเลข ชุดที่่ 4
 • เจาะข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทางด้านความมีเหตุผล ชุดที่่ 5
 • เจาะข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปในการสรุปความ ชุดที่ 6
 • เจาะข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปในการสรุปความ  ชุดที่่ 7
 • เจาะข้อสอบอุปมาอุปมัย
 • เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาไทย  ชุดที่ 1
 • เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาไทย  ชุดที่ 2
 • เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาไทย  ชุดที่ 3
 • เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาไทย  ชุดที่ 4
 • เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาไทย  ชุดที่ 5
 • เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาไทย  ชุดที่ 6
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ IT
 •  –  เจาะข้อสอบ Microsoft Excel
 •  –  เจาะข้อสอบ Microsoft Word
 •  –  เจาะข้อสอบความรู้เบื้องต้นด้านคอมพิวเตอร์และการสื่อสารสนเทศ
 • ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์
 • ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม (เน้น AEC)
 • ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน พร้อมเจาะข้อสอล
 • หลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

 

จัดทำโดย…………..ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center

 

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ