ฺฺBC-5680 คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมการขนส่งทางบก

260฿

มีเนื่อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

รายละเอียด

ฺฺBC-5680 คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมการขนส่งทางบก

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ
*  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
–  เจาะข้อสอบ พรบ
*  สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
–  เจาะข้อสอบ
*  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548
–  เจาะข้อสอบ
*  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–  เจาะข้อสอบ
*  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2548
–  เจาะข้อสอบ
*  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน,  ข้อบังคับกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553
*  ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Microsoft Office)
–  เจาะข้อสอบ
*  ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ