ฺฺBC-4744 คู่มือเตรียมสอบรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

260฿

ประกอบด้วยเนื้อหา และเจาะข้อสอบ

รายละเอียด

ฺฺBC-4744  คู่มือเตรียมสอบรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ประกอบด้วยเนื้อหา และเจาะข้อสอบ
การเมืองการปกครอง
*  บทที่่ 1  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองและวิชารัฐศาตร์
*  บทที่่ 2  แนวความคิดว่าด้วยรัฐ
*  บทที่่ 3  ทฤษฎีและปรัชญทางการเมือง
*  บทที่่ 4  อุดมการณ์และระบบการเมือง
*  บทที่ 5  การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
*  บทที่ 6  สถาบันการเมือง
*  บทที่่ 7  พัฒนาการด้านประวัติศาสตร์ในดินแดนประเทศไทย
*  บทที่ 8  การพัฒนาการเมืองการปกครองไทย
*  บทที่ 9  การพัฒนาเศรษฐกิจไทย
*  บทที่ 10  การพัฒนาสังคมไทย
*  บทที่ 11  ประชาธิปไตยกับการเมืองไทย
*  ระบบเศรษฐกิจของไทย
*  ประวัติอาณาจักรของไทย

ความรู้ทั่่วไปของรัฐประศาสนศาสตร์
*  ความสัมพันธ์ระหว่างประศาสนศาสตร์และการจัดการภาครัฐ
*  สำนักความคิดทางการบริหาร School of Thought in Management
*  การจัดการภาครัฐแนวใหม่
*  การวิจัยทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

แนวข้อสอบในสนามสอบจริง
ข้อสอบเก่าภาคสนามที่่เคยออก ชุดที่่ 1
ข้อสอบเก่าภาคสนามที่่เคยออก  ชุดที่ 2
เจาะศัพท์สำคัญทางรัฐศาสตร์ที่ควรจำ

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ