สุดยอดแนวข้อสอบ 1,200 ข้อ ภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ สำหรับทุกตำแหน่ง

240฿

รายละเอียด

สุดยอดแนวข้อสอบ 1,200 ข้อ ภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ สำหรับทุกตำแหน่ง

สารบัญ
• วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล
• วิชาภาษาไทย
• วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
– พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนจำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
– พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

 

ราคา 240 บาท
จัดทำโดย ทีมงานเกียรตินิยม

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ