คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน กรมสรรพากร ปี 2562 BC-33834 #รูปเล่ม : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว#

270฿

รหัสสินค้า: KP-33834 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน กรมสรรพากร ปี 2562 BC-33834
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพกร      *ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร                                                                                            *ความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                                                             *ความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล                                                                                   *ความรู้เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                         *ความรู้เกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                                                       *ความรู้เกี่ยวกับอากรแสตมป์                                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับเลขประจำตัวผู้เสียภาษี                                                                                *ความรู้เกี่ยวกับ สิทธิและหน้าที่ผู้เสียภาษี                                                                             *ความรู้เกี่ยวกับการอุทธรณ์ภาษีอากรฯ                                                                                        «แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร                                                                                 «แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ.2481 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 52 พ.ศ. 2562                                                                                    «แนวข้อสอบรวมชุดที่ 1.                                                                                                «แนวข้อสอบรวมชุดที่ 2.                                                                                                «แนวข้อสอบรวมชุดที่ 3.                                                                                                «แนวข้อสอบ สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี                                                      «แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension)                                          «แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)                                                                                   «แนวข้อสอบ ไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)                                                  «แนวข้อสอบการสนทนา (Conversation )                                                                                      

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ