คู่มือเตรียมสอบนักประชาสัมพันธ์ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ปี 2562

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักประชาสัมพันธ์ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ปี 2562 รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสถาบันวิทยาลัยชุมชน                                                                                        *พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558                                                                  *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                               *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *แนวข้อสอบ ความถนัดด้านภาษาอังกฤษ                                                                         *แนวข้อสอบ ความถนัดด้านภาษาไทย                                                                            *แนวข้อสอบ ความถนัดด้านตัวเลขและเหตุผล                                                                   *ความสามารถในการสื่อสาร                                                                                            *การเขียนข่าวและรายงานข่าว                                                                                         *ความสามารถด้านการประชาสัมพันธ์                                                                                 *การผลิตสื่อ และการใช้สื่อมัลติมีเดีย                                                                                  *การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                          *การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                                       *การเผยแพร่ผ่าน News Media การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media                                             *จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์                                                                                    *แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                                                       *แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel , Powerpoint)                          *แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                                         *แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.                                                                         *แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.                                                                          

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ