คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศึกษา สถาบันวิทยาลัยชุมชน ปี 2562

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศึกษา สถาบันวิทยาลัยชุมชน ปี 2562 รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสถาบันวิทยาลัยชุมชน                                                                                       *พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558                                                                  *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                               *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *แนวข้อสอบ ความถนัดด้านภาษาอังกฤษ                                                                         *แนวข้อสอบ ความถนัดด้านภาษาไทย                                                                            *แนวข้อสอบ ความถนัดด้านตัวเลขและเหตุผล                                                                   *การวิเคราะห์ การวิจัยและพัฒนา การสร้างและพัฒนาหลักสูตร                                                    *การแนะแนวการศึกษานโยบายและการวางแผน การบริหารโครงการ                                             *การประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน                                                                     *การจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน                                                                                   *การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาและการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้                                                *การบริหารและการจัดการศึกษา และการจัดการเรียนรู้                                                             *การวัดและประเมินผลการศึกษา                                                                                               *แนวข้อสอบ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา                                                                             *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการแนะแนว                                                                                                             *แนวข้อสอบ การวิจัยทางการศึกษา                                                                                                     *แนวข้อสอบ หลักสูตรและการสอน                                                                                                     *แนวข้อสอบ การพัฒนาหลักสูตร                                                                                                        *แนวข้อสอบรวม นักวิชาการศึกษา ชุดที่ 1.                                                                                          *แนวข้อสอบรวม นักวิชาการศึกษา ชุดที่ 2.                                                                                          *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                                 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ