สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

240฿

รายละเอียด

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

สารบัญ

* ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
* การบริหารงานบุคคล
* แนวคิดและทฤษฎีในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
* การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
* กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคสารสนเทศ
* กระประเมินสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
(HR Scorecard)
* เครื่องมือที่ใช้ในการบริหาร
* พรบ.ระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
* แนวข้อสอบ
* พรบ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
* แนวข้อสอบ พรบ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ชุดที่ 1
* แนวข้อสอบ พรบ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ชุดที่ 2
* พระราชกฤษฏีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
* แนวข้อสอบ
* ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
* แนวข้อสอบการบริหารทรัพยากรบุคคล

ราคา 240 บาท
จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาวิชาการ