สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน บัญชี 3 (โดยกลุ่มพัฒนาวิชาการ)

240฿

รายละเอียด

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน บัญชี 3  (โดยกลุ่มพัฒนาวิชาการ)

สารบัญ
การตรวจสอบบัญชี (รวมมาตราฐานกสนสอบบัญชี)
พระราชบัญญัติผู้สอบบัญชี พ.ศ.2505
การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำและตรวจสอบบัญชี
หลักการบัญชี
การวิเคราะห์งบการเงิน
พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542
การแปลภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเนื้อหาการตรวจสอบบัญชี
แนวข้อสอบการบัญชี
แนวข้อสอบการเงิน
แนวข้อสอบการเงินการบัญชี
แนวข้อสอบวิเคราะห์งบการเงิน

ราคา 240 บาท
จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาวิชาการ