สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สรุปสาระสำคัญและแนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินฯ (บัญชี) ปี 58 (โดยกลุ่มนักวิชาการ)

190฿

รายละเอียด

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สรุปสาระสำคัญและแนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินฯ (บัญชี)  ปี 58 (โดยกลุ่มนักวิชาการ)

สารบัญ
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รับสมัครสอบฯ
– ข้อสอบเก่าปี 55
– ข้อสอบเก่าปี 56
– สรุปสาระสำคัญข้อสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี)
– มาตรฐานสอบบัญชี
– การสอบบัญชีกรณีที่หน่วยรับตรวจประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์
– มาตรฐานการบัญชี
– การจัดทำงบการเงิน
– การวิเคราะห์งบการเงิน
– พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
– ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการสอบบัญชี
รายงานของผู้สอบบัญชี
ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน
ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน/ภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการสอบบัญชี

ราคา 190 บาท
จัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ