สรุป POL4321 (PA421) การบริหารร่วมสมัย

46฿

สรุปสาระสำคัญ  ๆ

รายละเอียด

สรุป  POL4321 (PA421) การบริหารร่วมสมัย

สารบัญ

บทนำ ลักษณะและความหมายของการบริหาร

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์การ

บทที่ 2 เป้าประสงค์ (Goals) จุกมุ่งหมาย (Objectives) และยุทธศาสตร์ขององค์การ

บทที่ 3 โครงสร้างขององค์การสมัยใหม่

บทที่ 4 การพัฒนาองค์การ (Organization Development)

บทที่ 5 แนวทางการจัดบทบาทภารกิจและโครงสร้างองค์กรภาครัฐสู่ราชการยุคใหม่

บทที่ 6 รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government)

บทที่ 7 รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อคุณภาพชีวิตประชาชน

บทที่ 8 แนวคิดการบริหารสมัยใหม่

บทที่ 9 ระบบสารสนเทศ

ราคา 46  บาท

จัดทำโดย ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์