สรุป POL4100 (PS420) หลักและวิธีการวิจัยทางรัฐศาสตร์

43฿

สรุปเน้นสาระสำคัญ

รายละเอียด

สรุป POL4100 (PS420) หลักและวิธีการวิจัยทางรัฐศาสตร์

สารบัญ

ส่วนที่ 1 การวิจัยเชิงปริมาณ

บทที่ 1 การกำหนดประเด็นปัญหาและการตั้งชื่อเรื่องในการวิจัย

บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม

บทที่ 3 การสร้างกรอบแนวคิดและสมมติฐานในการวิจัย

บทที่ 4 การเก็บรวบรวมข้อมูล

บทที่ 5 การเลือกตัวอย่าง

บทที่ 6 การวิเคราะห์ข้อมูล

บทที่ 7 การนำเสนอข้อมูล

บทที่ 8 การเขียนรายงานการวิจัย

ส่วนที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ

บทที่ 9 ความรู้ คืออะไร ?

บทที่ 10 รัฐศาสตร์ : ความหมาย ขอบเขต และพัฒนาการ

บทที่ 11 การวิจัยทางสังคมศาสตร์

บทที่ 12 การวิจัยเชิงคุณภาพ : ความเข้าใจเบื้องต้น

บทที่ 13 กระบวนการในการวิจัยเชิงคุณภาพ

บทที่ 14 กรอบการวิเคราะห์และจรรยาบรรณของนักวิจัย

ราคา 43  บาท

จัดทำโดย ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ