สรุป POL3315 (PA331) การบริหารหน่วยงานในส่วนภูมิภาค

35฿

สรุปสาระสำคัญ  ๆ

รายละเอียด

สรุป POL3315 (PA331) การบริหารหน่วยงานในส่วนภูมิภาค

สารบัญ

บทที่ 1 กรอบความคิดเชิงทฤษฎีในการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

บทที่ 2 แนวความคิดในการบริหารงานส่วนภูมิภาค

บทที่ 3 การบริหารงานส่วนภูมิภาคของไทย

บทที่ 4 กลไกการบริหารงานในส่วนภูมิภาค

บทที่ 5ลักษณะการบริหารงานและการประสานงานของส่วนราชการภายในจังหวัด

บทที่ 6 การแก้ไขปัญหาอุปสรรคและแนวโน้มในการบริหารส่วนราชการในส่วนภูมิภาค

บทที่ 7 การจัดระบบบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา

ภาคผนวก คำสั่งนายกรัฐมนตรีเรื่องการจัดตั้ง กอ.รมน.

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2546

ยุทธศาสตร์สันติวิธีเพื่อความมั่งคงของชาติ

ราคา 35  บาท

จัดทำโดย ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์