สรุป POL3314 (PA330) การบริหารชุมชนเมือง

40฿

สรุปสาระสำคัญ  ๆ

รายละเอียด

สรุป POL3314 (PA330) การบริหารชุมชนเมือง

สารบัญ

ทัศนะเกี่ยวกับเมือง

บทที่ 1 ความเป็นเมืองในโลกปัจจุบัน

บทที่ 2 ลักษณะการอยู่ร่วมกันของมนุษย์และชุมชนเมือง

บทที่ 3 กระบวนของการเกิดเป็นเมือง

บทที่ 4 การบริหารชุมชนเมืองในสังคมไทย

บทที่ 5 การบริหารชุมชนเมือง

บทที่ 6 การจัดการการขนส่งในชุมชนเมือง

บทที่ 7 การบริหารชุมชนเมือง:กรุงเทพมหานคร

ราคา 40  บาท

จัดทำโดย ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์